Navigate / search

V. Katılımın Düzeyleri

Yukarda kimi örneklerini aktardığımız politika yapım sürecine katılım konusunda oluşturulan mekanizmalar farklı katılım düzeylerine göre değişkenlik gösterebilir. Ancak tüm katılım düzeyleri için kullanılacak araçların çeşitliliği ve sürekliliğinin sağlanması, temsil olanağı bulamayan daha küçük STÖ’lerin, inisiyatif ve platformların da süreçlere katılabilmesi önemlidir. İyi Uygulama İlkeleri’ne göre dört farklı katılım düzeyi tanımlanmıştır.

  1. Bilgilendirme

Bilgi edinme veya bilgiye erişim politika yapım sürecine katılımın tüm aşamalarında temel bir önem taşır. Bu katılım düzeyinde STÖ’lerin veya halkın kamu yetkilileri ile iletişime geçmeleri gerekli değildir. Bilgi akışı çoğunlukla kamu kurumları tarafından gerçekleştirilir.

  1. İstişare

Kamu ile STÖ’ler arasındaki iletişimde yetkililer STÖ’leri planlanan politika taslağından haberdar eder ve geribildirimlerde bulunmalarını ister. İstişare yapılması yönündeki girişimler STÖ’lerden ziyade kamu yetkilileri tarafından gerçekleştirilir.

  1. Diyalog

Diyalog hem kamu yetkilileri hem de STÖ’ler tarafından başlatılabilir. Geniş veya işbirliğine dayalı olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

Geniş diyalog kamu yetkilileri ve STÖ’ler arasında düzenli görüş alışverişini sağlamak üzere ortak hedefler temelinde kurulan iletişimdir. Kamuya açık ve özel konulu toplantılar geniş diyalog sürecinin bir parçası olabilir.  Yapılan tartışmalar geniş kapsamlıdır ve belirli bir politika hazırlığı ile açık bir şekilde bağlantılı değildir.

Öte taraftan, işbirliğine dayalı diyalog belirli bir politika ile ilgili ortak amaçlar göz önünde tutularak gerçekleştirilir. İşbirliğine dayalı diyalog çoğunlukla ortak bir tavsiye, strateji ya da yasa önerisi ile sonuçlanır. Temel politika stratejilerinin geliştirilmesi ve ortak çıktıların ortaya konması açısından sık, düzenli ve birleşik toplantılar öngörür ve bu haliyle geniş diyalogdan daha güçlüdür.

  1. Ortaklık

Ortaklık, siyasal karar verme sürecinin her aşamasında yapılabilir, sorumluluğun paylaşılması demektir. Katılımın en üst düzey biçimidir.

Bu seviyede STÖ’ler ve kamu yetkilileri yakın işbirliği yapmak üzere bir araya gelirler; bunu yaparken de STÖ’lerin bağımsızlığının, savunuculuk faaliyetleri düzenleme haklarının korunması ve ortaklık konumlarının çalışmalarını engelleyici bir yön teşkil etmemesi sağlanmalıdır. Ortaklık düzeyinde katılımcı forumlar düzenlenebilir; kaynakların tahsisine de karar veren, ortak çalışma birimleri oluşturulabilir.