Navigate / search

III. Politika Yapım Sürecine Katılım

STÖ’ler halkın taleplerini karar alma süreçlerine taşımak amacıyla politika yapım sürecinin aşamalarına aktif biçimde dâhil olabilir; devlet kurumları ile bu doğrultuda ortak çalışmalar yürütebilirler. Devletin katılımın sağlanması ve sürdürülmesi konusundaki sorumluluklarına ek olarak sivil toplumun politika yapım sürecine eşitlikçi bir düzeyde katılımının planlanması aşamasında da kamu kurumlarının bazı yükümlülükleri vardır. Kamuoyu ve STÖ’ler ile bilgi paylaşımı ve bunun kapsayıcı ve anlaşılabilir bir dil kullanılarak yapılması, bilgilendirme konusunda şeffaf ve net usullerin uygulanması bunların başında gelir. Katılımın planlanması noktasında amaç ve beklentiler konusunda ortak fikirlerin oluşması önemlidir. Bu da ancak katılımın düzeyine uygun araç ve mekanizmaların süreçlere dâhil edilmesi ile söz konusu olabilir.