Navigate / search

Türkiye’de Yasama Süreçlerine etkin Sivil Katılım

Proje/Kampanya Adı: Türkiye’de Yasama Süreçlerine etkin Sivil Katılım

Yürütücü: Başbakanlık, Parlamenter Danışmanları Derneği (PDD), Yasama Derneği (YASADER)

Proje/Kampanya Konusu: Sivil toplumun yasa yapma süreçlerine katılımı için gerekli ortamın hazırlanması, bu konudaki bilinçlenmenin artması, katılımın önündeki engellerin azaltılarak bu yöndeki talebin artması, kanun yapımında sivil katılım kültürünün oluşması

Kim tarafından desteklendiği: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)

Süresi: 12 ay

Bütçesi: 200.000 USD

Yaklaşım/Politika (neler yapıldı savunuculuk/lobicilik):

8 Ekim 2008 tarihinde Yasa Yapma Süreçlerine Katkı Verme Ulusal Konferans ve Çalıştayı gerçekleştirildi.

Proje içerisinde iki yasa çalışması:

  1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı
  2. Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı belirlenerek bunlar üzerinde ilgili kurum müdürlerinin, ilgili STK’ların ve halkın görüşleri alındı.

Belirtilen yasa çalışmaları hakkında görüşleri yerinde almak, yasa tasarılarının muhtemel etkilerini anlamak için Başbakanlık ve ilgili bakanlıklardan uzmanlar ile YASADER üyesi TBMM yasama uzmanları ve diğer görevlilerle birlikte; “YASALAR SİZİ ETKİLEMEDEN SİZ YASALARI ETKİLEYİN!” sloganıyla

  • Çorum’da 21-22 Kasım 2008 tarihinde
  • Mersin’de 28-29 Kasım 2008 tarihinde
  • Bursa’da 19-20 Aralık 2008 tarihinde
  • Mardin’de 2-3 Ocak 2009 tarihinde toplantılar düzenlenerek alan çalışmaları gerçekleştirildi. Pilot istişare uygulamalarının organizasyonu Parlamenter Danışmanları Derneği (PDD) tarafından yapıldı.

Yasal ve/veya İdari bir değişikliğe sebep olup olmadığı (olduysa lütfen belirtin):

Kimlerle çalışıldı (ortaklar/kamu kurumları): Başbakanlık, Parlamenter Danışmanları Derneği (PDD), Yasama Derneği (YASADER)

Sonuçlar: Kanun tasarıları hakkında alınan görüş ve öneriler PDD bünyesinde milletvekili danışmanları tarafından yapılacak değerlendirme ve analizden sonra rapor haline getirilecek; başta ilgili ihtisas komisyonu başkanı ve milletvekillerine, Başbakanlık ve ilgili bakanlık bürokratlarına iletilecektir.

Web sayfası/sosyal medya hesapları (kampanya/proje/STÖ):

http://www.yasader.org/wp/?page_id=650

Belgeler: (poster, broşür vs):

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye

http://www.undp.org.tr/Gozlem3.aspx?WebSayfaNo=1273

Yasa Yapma Süreçlerine Etkin Katılım, Dyfan Jones

http://www.undp.org.tr/demGovDocs/CivicEng/Jon_Dyfan.ppt

Kapsayıcı Politika Oluşturma Süreci, OECD, Joanna Caddy

http://www.undp.org.tr/demGovDocs/CivicEng/Oecd_Ankara.ppt

İstişare Nedir?, Simon James

http://www.undp.org.tr/demGovDocs/CivicEng/S_James_pre.ppt

Avrupa Birliği Genelinde Seçilmiş Ulusal ve Bölgesel Yasama Meclislerine İlişkin Anket sonuçlarını değerlendiren “Parlamentoda Komisyon Aşamasındaki Yasa Yapma Süreçlerine Sivil Toplum Katılımına Yönelik Mevcut Sistem ve Yapıların Karşılaştırmalı Analizi” başlıklı Anket Sonuç Raporu

http://www.undp.org.tr/demGovDocs/CivicEng/Anket_Sonuc.doc

Eklemek istedikleriniz: