Navigate / search

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Lobi Çalışması

Proje/Kampanya Adı: Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Lobi Çalışması

Yürütücü: Mülteci Hakları Koordinasyonu (MHK)

Proje/Kampanya Konusu: Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun hazırlanması sürecinde İçişleri Bakanlığı İltica ve Göç Bürosu ile TBMM nezdinde lobi çalışması, kanunun yapılması sürecine katkı sağlanması

Kim tarafından desteklendiği: –

Süresi: –

Bütçesi: –

Yaklaşım/Politika (neler yapıldı savunuculuk/lobicilik): İltica ve Göç Bürosu ile istişare toplantıları; TBMM komisyonları toplantılarına katılım ve görüş bildirme; taslak yasaya ilişkin görüş belgesi hazırlama ve ilgili mercilerle paylaşma; ulusal ve uluslararası mevzuatla uyumlu maddelerin yasada yer alması için ilgili mercilerle görüşme ve görüş bildirme

Yasal ve/veya İdari bir değişikliğe sebep olup olmadığı (olduysa lütfen belirtin): Yasada MHK’nın hazırladığı tavsiyelerin önemli bir bölümüne yer verildi. Göç Bürosu ile yapılan istişare görüşmelerinde üzerinde uzlaşıya varılan maddelere ilişkin komisyon görüşmelerine katılınarak bu maddelerin yasada yer alması sağlandı. Ne var ki MHK’nın yasada yer almasının gerektiğini düşündüğü başka maddeler yasa kapsamına alınmadı. Toplamda yasanın hazırlanmasına ve şekillenmesine ciddi katkı sağlandı.

Kimlerle çalışıldı (ortaklar/kamu kurumları): İltica ve Göç Bürosu, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, TBMM İçişleri Komisyonu, MHK bileşenleri

Sonuçlar: Yasa, 2013 yılında TBMM’de kabul edilerek yürürlüğe girdi. Yasa, Türkiye’de göç ve iltica alanını düzenleyen ilk yasa olma özelliği taşıyor. Alanın idaresi için yeni bir kurumun “Göç İdaresi Genel Müdürlüğü” nün kurulması sağlandı. Ayrıca alanın sivilleşmesi yönünde ciddi kazanımlar sağladı.

Web sayfası (kampanya/proje/STÖ):

Belgeler: (poster, broşür vs): Taslak Kanun Üzerine Tutum ve Görüş Belgesi (sadece ilgili kişi ve kurumlarla paylaşıldı)

Eklemek istedikleriniz: