Navigate / search

Proje Hakkında

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM), European Citizen Action Service (ECAS – Avrupa Vatandaş Girişim Servisi) ortaklığı ile Avrupa Birliği ve Türkiye arasında Sivil Toplum Diyaloğu III Siyasi Kriterler Hibe Programı (CSD III-PC) kapsamında “Demokratik Katılımın Güçlendirilmesi için Türkiye ve Avrupa’dan En İyi Savunuculuk ve Lobicilik Örneklerinin Yaygınlaştırılması” projesini yürütmüştür. Proje kapsamında STÖ’lerin savunuculuk ve lobicilik faaliyetlerini daha etkili bir biçimde yürütmesi ve ulusal düzeyde karar alma mekanizmalarına aktif katılımının güçlendirilmesi amaçlanmıştır.  Türkiye’deki STÖ’lerin merkezi ve yerel yönetimlerle diyalog geliştirme, planlama, kamuoyu desteği oluşturma konularında ortaya çıkan ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı eğitim ve uygulamalar gerçekleştirilmiştir.

PROGRAMIN İÇERİĞİ VE YÖNTEMİ

Kapasite geliştirme çalışmaları 3 başlık altında gerçekleşmiştir.

A. Eğitim Programı

Eğitim programı kapsamında:

 • Demokratik yönetim ve katılım
 • Savunuculuk, lobicilik
 • Savunuculuk kampanyası stratejileri
 • Savunuculuk ve lobicilik için sosyal medya kullanımı
 • İletişim stratejisi geliştirme
 • Araştırma ve politika oluşturma
 • İdari ve yerel yapılanma ve karar alma süreçlerine katılım
 • AB politikaları ve örnekleri

konuları üzerinde durulmuştur.

 1. Teorik eğitim

İlk eğitim demokratik katılım düşüncesinin tarihsel gelişimi, hukukun üstünlüğü, savunuculuk, lobicilik, merkezi ve yerel yönetimlerin idari yapısı ve Avrupa Birliği ülkelerinde demokratik katılım konusunda atılan adımlara ilişkin bir altyapı sunmaya yönelik olarak planlanmıştır.

 1. Savunuculuk Kampanyası için Araçlar ve Sosyal Medya Kullanımı Eğitimi

İkinci eğitimde katılım sürecine dahil olma, savunuculuk kampanyası yürütmek için kullanılacak araçlar, bilimsel araştırma, veri toplama ve analiz yöntemleri, savunuculuk stratejisi geliştirilmesi ve başta sosyal medyanın aktif kullanımı olmak üzere STÖ’lerin kapasitesinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

 1. Savunuculuk Kampanyası Geliştirme ve İletişim Stratejisi Oluşturma Atölyesi

Atölye çalışması eğitim çerçevesinde geliştirilen savunuculuk kampanya stratejilerini oluşturma, medyanın stratejik kullanımı ve iyi iletişim becerileri geliştirme üstüne odaklanmıştır.

B. Savunuculuk Kampanyası-Pilot Çalışma

Programa katılan STÖ’ler arasından bir STÖ’nün savunuculuk kampanyası yürütmesine destek verilmiştir. YAKA-KOOP’un erken yaşta evliliklerle ilgili kampanyası STGM tarafından bu çerçevede desteklenmiştir. YAKA-KOOP’un kamuoyu çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla köylerde yaşayan çocuklar, kadınlar, muhtarlar ve imamlarla röportajlar yapılarak bir belgesel; YAKA-KOOP’un çalışmalarını anlatan kısa bir tanıtım filmi ve erken yaşta evliliklerin önlenmesi amacıyla bir spot film hazırlanmıştır. Kampanya ile erken yaşta evliliklere dikkat çekerek farkındalık yaratma, kamuoyu oluşturmak hedeflenmiştir. Geliştirilecek olan politika önerilerinin sayısal verilere dayanan bir durum analizi üzerine kurulması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Erken Yaşta Evlilik Araştırmasında Van 100. Yıl Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden bir öğretim üyesi ile birlikte çalışılarak, saha çalışması ve verilerin analizi konusunda bilimsel destek alınmıştır.

C. TİHK ile Çalıştay

Türkiye İnsan Hakları Kurumu ile birlikte kurumun yasa taslağını sivil toplum örgütleriyle birlikte oluşturma çalışmasında Avrupa Konseyi’nin kabul ettiği “Sivil Toplumun Karar Verme Sürecine Katılımıyla İlgili İyi Uygulama İlkeleri” katılan STÖ ve kamu kurumları ile paylaşılmış; ve çalışmalara kaynak teşkil etmesi için sunulmuştur.

D. Yurt Dışı Çalışma Ziyareti/Çalıştay

Brüksel’de savunuculuk ve lobicilik faaliyeti yürüten kurumlara, karşılıklı deneyim paylaşımını içeren, diyalog geliştirmeye yönelik çalışma ziyaretlerinde bulunulmuştur. Katılımcı STÖ’ler proje ortağı ECAS’ın düzenlediği çalıştaya katılımlarının yanı sıra  benzer alanlarda çalışmalar yürüten  Brüksel’deki STÖ’ler ile buluşmuşlardır.