AB ve Türkiye bayrakları yan yana. Avrupa Birliği tarafından finanse edilir yazısı bayrakların altında yer alıyor.
Diğer Yayınlar, E-Kütüphane, Katılım Hakkı (Diğer Yayınlar), Yerel Yönetimler ve Katılım

Yerel Yönetimler ve Katılım

Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Özerklik Şartı

Yerel Yönetimler Özerklik Şartı

“Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Özerklik Şartı” ve “Yurttaşların Yerel Yönetim İşlerinin Sevk ve İdaresine Katılım Hakkıyla İlgili Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Bildirgesi Ek Protokolü’nün” Türkçe metinlerinin yanı sıra sözleşme metninin nasıl yorumlanması gerektiğine dair Açıklayıcı Raporu” içeren yayın Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından hazırlanmıştır.

Yerel Yönetimler Özerklik Şartına Ulaşmak İçin Buraya Tıklayınız

Sivil Toplum Kuruluşlarının Karar Alma Mekanizmalarına Katılımı: Yerel Yönetimlerde Kaliteli ve Anlamlı Bir Katılım için Uygulama Rehberi

Yerel Yönetimlere Katılım Rehberi

Katılım Nedir, Katılım İlkeleri, Katılımın Önemi ve Yerel Yönetimler Açısından Faydaları, Yerel Yönetimlerde Katılım Alanları, Karar Alma Aşamaları ve Katılım, Katılım Düzeyleri, Kaliteli ve Anlamlı bir Paydaş Katılım Süreci olmak üzere 8 bölümden oluşan rehber aynı zamanda yerel yönetimlerin pratik biçimde kullanabileceği Katılım Süreçleri Değerlendirme Tablosu, Katılımcı Yöntemler Listesi, Katılım Süreçlerinde STK’lar için Yol Haritası ve Yerel Yönetim ve STK İş Birliklerinde Davranış İlkeleri İyi Niyet Beyanı başlıklı ek belgeler de içeriyor .

Rehbere Ulaşmak İçin Buraya Tıklayınız

Belediyeler İçin Entegre ve Kapsayıcı Stratejik Plan Hazırlama Rehberi

Entegre ve Kapsayıcı Stratejik Plan

Kadın Adayları Destekleme Derneği’nin Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı işbirliği ile hazırladığı rehber mevzuat ile uyumlu bir yaklaşım gözetilerek başta kız çocukları, engelli, genç, yaşlı ve bakıma ihtiyacı olan bütün kadınların yereldeki ihtiyaç ve taleplerinin, iyi yönetişim ilkelerine bağlı olarak ve kapsayıcı şekilde stratejik planlara yansıtılması için geliştirilmiş. Belediyeler ile vatandaşlar, STK’lar ve diğer paydaşların bu konudaki ilgi ve çabalarına somut bir katkı yapılması hedefleniyor.

Rehbere Ulaşmak İçin Buraya Tıklayınız

Stratejik Planlama Yoluyla Belediyelerin Bütçe Yönetimine Halkın Katılımı

Belediyelerin Bütçe Yönetimine Katılım

Fevzi Özlüer, Serde Atalay tarafından Ekoloji Kolektifi Derneği için hazırlanan kitap Belediyelerin sadece bütçe yönetimine olduğu kadar bir bütün olarak Stratejik Planlama süreçlerine aktif bir şekilde nasıl katılacağına dair adım adım izlenmesi gereken süreçleri sıralamaktadır. Çalışmada süreçlere dahil olmak için örnek dilekçeler de yer almaktadır.

Kitaba Ulaşmak İçin Buraya Tıklayınız

Yerel Yönetimlerde Karar Alma Süreçleri ve Katılım Yöntemleri

Yerel Yönetimler ve Karar Alma Süreçlerine Katılım

İstanbul Bilgi Üniversitesi Savunuculuk ve Politikaları Etkileme Yazıları kapsamında Hüseyin Irmak’ın sunumu içeren çalışmada, Hüseyin Irmak İstanbul örneğinden hareketle yerel yönetimlerde karar alma süreçlerine yurttaş katılımı konusunda pratik örnekler sunmaktadır.

Kitaba Ulaşmak İçin Buraya Tıklayınız

Yerel Yönetimler İçin İnsan Hakları Temelli Programlama ve Hizmet Sunumu

Yerel Yönetimler ve İnsan Hakları

Türkiye Avrupa Vakfı’nın “Yerel Yönetimler için Dezavantajlı Grupların Katılımıyla İnsan Hakları Temelli Programlama” başlıklı projesi” kapsamında Hale Akay tarafından hazırlanan çalışma, yerel yönetimlerin yönetişim kapasitelerini ve toplumun karar alma mekanizmaları içinde yer alan katılım imkanlarını arttırmaya yönelik son dönemde geliştirilmiş yeni kavram ve yöntemleri içermektedir.

Kitaba Ulaşmak İçin Buraya Tıklayınız

Yerel Yönetimler İçin İnsan Hakları Temelli Yaklaşım: Kavramsal Çerçeve ve En İyi Uygulama Örnekleri

Yerel Yönetimler ve Hak Temelli Yaklaşım

Türkiye Avrupa Vakfı’nın “Yerel Yönetimler için Dezavantajlı Grupların Katılımıyla İnsan Hakları Temelli Programlama” başlıklı projesi” kapsamında Hale Akay tarafından hazırlanan çalışma özellikle giderek önem kazanmaya başlayan kent(li) hakkı ve insan hakları kenti uygulamalarına odaklanılmakta ve bu kavramlar çerçevesinde Avrupa Birliği üyesi ülkelerden üç kentteki öncü uygulamalar en iyi örnekler olarak özetlenmektedir.

Kitaba Ulaşmak İçin Buraya Tıklayınız

Yerel Yönetimlerde Katılımcı Mekanizmalar ve Süreçler

Yerel Yönetimler ve Katılımcı Mekanizmalar

Türkiye Avrupa Vakfı’nın “Yerel Yönetimler için Dezavantajlı Grupların Katılımıyla İnsan Hakları Temelli Programlama” başlıklı projesi” kapsamında Hale Akay tarafından hazırlanan çalışma Türkiye’de uygulamada olan mevcut mevzuat kapsamında hangi yerel yönetim süreçlerine ne şekilde katılma imkanları olduğunu, bu mekanizmalar dair en iyi uygulama örnekleri ve uygulamada görülen sorunlara da yer vererek ele almaktadır.

Kitaba Ulaşmak İçin Buraya Tıklayınız

Yönetişim ve Katılım: Etkili Katılım için Araçlar, Yöntemler, Mekanizmalar: Katılımcılık Rehberleri 1/4

Yönetişim ve Katılım

Yerel Düzeyde Katılımcı Stratejik Yönetişimin Geliştirilmesi Projesi (kısa adıyla Stratejik Yerel Yönetişim Projesi) kapsamında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü (günümüzde Yerel İdareler Genel Müdürlüğü) tarafından hazırlanan rehber yerel düzeyde katılımcı stratejik yönetimi güçlendirmek için yerel yönetimlerin kapasitesini geliştirerek yerel yönetim reformunun kapsamını genişletmek amacıyla hazırlanmıştır. Proje kapsamında hazırlan rehber serisinin 1. kitabıdır.

Rehbere Ulaşmak İçin Buraya Tıklayınız

Vatandaş Karnesi: Kamu Hizmet Performansının İyileştirilmesinde Vatandaşlardan Geri Bildirim Alınması: Katılımcılık Rehberleri 2/4

Vatandaş Karnesi

Yerel Düzeyde Katılımcı Stratejik Yönetişimin Geliştirilmesi Projesi (kısa adıyla Stratejik Yerel Yönetişim Projesi) kapsamında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü (günümüzde Yerel İdareler Genel Müdürlüğü) tarafından hazırlanan rehber kamu hizmetlerinin kalitesini vatandaşlardan alınan bilgiye dayalı olarak derecelendiren ve bu şekilde kamunun hesap verme yükümlülüğünü yerine getirmesini sağlayan bir araç olan vatandaş karnesi uygulamasının teşvik edilmesini ve kolaylaştırılmasını amaçlamaktadır. Proje kapsamında hazırlan rehber serisinin 2. kitabıdır.

Rehbere Ulaşmak İçin Buraya Tıklayınız

Sosyoekonomik Haritalama: Kentin Sosyoekonomik Yapısını Anlamak ve Görselleştirmek: Katılımcılık Rehberleri 3/4

Sosyal Ekonomik Haritalama

Yerel Düzeyde Katılımcı Stratejik Yönetişimin Geliştirilmesi Projesi (kısa adıyla Stratejik Yerel Yönetişim Projesi) kapsamında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü (günümüzde Yerel İdareler Genel Müdürlüğü) tarafından hazırlanan rehber kentin sosyoekonomik durumunun hangi veri ve göstergelerle tespit edilebileceğine ve bu verilerin nasıl toplanabileceğine ilişkin örneklerin yanı sıra herkesin kolaylıkla kullanabileceği haritalama yazılımları aracılığıyla verilerin nasıl görselleştirilebileceği hakkında bilgiler sunmaktadır. Proje kapsamında hazırlan rehber serisinin 3. kitabıdır.

Rehbere Ulaşmak İçin Buraya Tıklayınız

Bütçe İzleme: Belediye Bütçesini Anlamak ve Harcamaları Mekânsallaştırmak: Katılımcılık Rehberleri 4/4

Bütçe İzleme

Yerel Düzeyde Katılımcı Stratejik Yönetişimin Geliştirilmesi Projesi (kısa adıyla Stratejik Yerel Yönetişim Projesi) kapsamında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü (günümüzde Yerel İdareler Genel Müdürlüğü) tarafından hazırlanan rehber belediye bütçesinin okunabilmesi, anlaşılabilmesi, analiz edilebilmesi ve bütçe süreçlerine katılım sağlanabilmesine yönelik temel bilgiler sunmaktadır. Ayrıca, harcamaların mekânsal olarak kodlanıp analiz edilebilmesine ilişkin örnekler de içermektedir. Proje kapsamında hazırlanan rehber serisinin 4. kitabıdır.

Rehbere Ulaşmak İçin Buraya Tıklayınız

Kentli Hakları El Kitabı (Avrupa Kentsel Şartı)

Kentli Hakları

Birleşmiş Milletler Kadınların ve Kız Çocuklarının Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı kapsamında Deniz Altay L. Yıldız Tokman, Aslı Tanrıkulu tarafından hazırlanan el kitabı kentte yaşayan herkesin kentle ilgili konulara katılımını öngören Avrupa Kentsel Şartı hakkında bilgiler sunmaktadır.

El Kitabına Ulaşmak İçin Buraya Tıklayınız

Paris Belediyesi “Katılımcı Bütçe Uygulaması” Bilgi Notu

Paris Katılımcı Bütçe Uygulaması

Paris Belediyesi “Katılımcı Bütçe Uygulaması” bil notu STGM’nin yürüttüğü “Katılım Hakkı” projesi kapsamında sivil toplum örgütlerinin ve kamu kurumlarının katılımıyla 19-23 Ocak 2020 tarihlerinde Fransa’ya gerçekleştirilen çalışma ziyareti sırasındaki gözlemlere, Paris Belediyesi tarafından sunulan belgelere, konuyla ilgili hazırlanan raporlara dayanmaktadır. Konuyla ilgili olarak ekte ayrıca “Paris Katılımcı Bütçe Şartının” Türkçe çevirisi bilgi notunun ekinde sunulmuştur.

Bilgi Notuna Ulaşmak İçin Buraya Tıklayınız

İyi Yönetişim İçin Örnek Bir Model: Katılımcı Bütçeleme

Katılımcı Bütçeleme

Türkiye’de Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi  kapsamında 2007 yılında pilot yerel yönetimlerde katılımcı bütçe çalışmaları yapılmıştı. Bu deneyim ışığından Tepav tarafından hazırlanan kitapçık katılımcı bütçe uygulamaları hakkı bilgiler ve Türkiye’de Çanakkale’de yapılan uygulamadan hareketle bir deneyim paylaşımı sunmaktadır.

Kitaba Ulaşmak İçin Buraya Tıklayınız

Nasıl Bir Kentte Yaşamalıyız?

Kent ve Yaşam

Birleşmiş Milletler Kadınların ve Kız Çocuklarının Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı kapsamında Deniz Altay L. Yıldız Tokman, Aslı Tanrıkulu tarafından hazırlanan el kitabı Yerel Demokrasi ve Kentsel Politikaların Oluşturulması, Yönetimlerarası işbirliği ve Kentli Katılımına odaklanmaktadır.

El Kitabına Ulaşmak İçin Buraya Tıklayınız

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound